Please select your page
СИСТЕМИ СЪС СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

   Проект и планиране

Структурното окабеляване изисква точна предварителна планировка на разположението и типа на различните осветления, разположението на стенните ключове и панелите за контрол. При интеграция с други системи (охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, климатизация, домофонна, поливна и др. системи) е задължително да има предварителна яснота за конкретните модели и производители на предвиденото оборудване.
В зависимост от типа, броя и разположението на контролираните уреди и осветления, за всеки обект се изготвя конкретен проект, съдържащ подробна информация за необходимото окабеляване, типа на кабелите и изискванията към тяхното полагане. Предварително се уточняват разположението на централното контролно табло и всички перфиферни модули. При интеграция с други системи, ние се запознаваме детайлно с предвидените модели на оборудването и поддържаните от тях комуникационни протоколи, на базата на което съставяме конкретен опис на оборудването, необходимо за системата за контрол.
Поради необходимоста от сериозна предварителна подготовка на ел. инсталацията, системите със структурно окабеляване се изграждат само в новостроящи се обекти или в такива, в които се извършва текущ ремонт.
Допълнителна информация за организацията на системите със структурно окабеляване ще намерите тук.


   Окабеляване

При системите със структурно окабеляване всички основни модули са събрани в централно контролно табло, до което са изведени отделни кабелни линии към всички индивидуално контролирани осветления и уреди. От таблото са изведени също отделни линии (или обща контролна линия) до всички стенни ключове и панели за контрол.
Структурното окабеляване може да бъде извършено както от наш екип, така и от електротехниците на обекта, когато вече има назначени такива. За осигуряване на добър синхрон, при втория вариант, към щатните електротехници се подава детайлна информация за начина на окабеляване и типа на използваните кабели. Преди окончателното завършване на ел. инсталацията задължително се осигурява проверка от наш екип за наличието на всички необходими линии и за спазването на всички изисквания и детайли по окабеляването. Всички прекарани линии се прозвъняват и подготвят за монтаж на контролните модули. При наличие на пропуски или необходимост от промяна, окабеляването се коригира от наш екип или се дават указания към електротехниците на обекта за необходимите промени.


   Подготовка и монтаж на контролно табло

Контролното табло се подготвя в зависимост от конкретните уреди и осветления на обекта и съответно има различни размери и организация.
На снимката вдясно са показани 2 примерни табла от наши апартаментни системи, изпълнени със структурно окабеляване. Всички връзки в таблото се изпълняват, съгласно нормите за безопасност, стандартите и изискванията към електрическата инсталация. В зависимост от спецификата на обекта, броя на контролираните уреди и разположението на контролното табло, се използват поликарбонатни кутии, метални шкафове и др. със степен на защита IP40/IP65. При необходимост (по-големи обекти, сградни системи и голяма мощност на управляваните уреди) се организира контрол на температурата и принудителна вентилация на таблото.
Мястото на монтаж на контролното табло се определя предварително, като в случай, че окабеляването се извършва от щатните ел. техници на обекта, от наша страна се уточняват всички детайли по входящото окабеляване - разположението на кабелните изходи, позицията на крепежите и заземителната шина и др. При изпълнение на окабеляването от наш екип, всички детайли относно формата, размерите и разположението на таблото се съгласуват с възложителя или фирмата, отговаряща за вътрешния дизайн на обекта.


   Монтаж на периферни устройства

В зависимост от типа на контролираните уреди, в системата могат да бъдат включени различни изпълнителни и командни устройства, които се монтират извън централното контролно табло и комуникират с централния контролер на системата по комуникационната шина, предвидена при проекта на системата и разведена до местата на монтаж на външните устройства. Пример за такива модули са локалните стенни термостати в помещенията, които се монтират на удобни за използване и съобразени с дизайна на дома места. При система със структурно окабеляване местата на всички периферни модули се уточняват предварително и се залагат в проекта на системата. Други, често използвани в нашите системи периферни модули са: ключове за сцени и общо изключване, сензори за различни величини, вентили за контрол радиаторите на парното отопление, модули за контрол на мултимедията и др.


   Монтаж на стенни панели за контрол

Когато в системата са включени стенни панели за контрол, на местата, предвидени за техния монтаж се фиксират стенните конзоли и се изпълняват необходимите връзки. При използване на стенни конзоли с електрическо отваряне и възможност за използване на панела като преносимо устройство, се проверяват всички функции, свободата на преместване на подвижната част и комуникацията с централния контролер. Всеки стенен панел за контрол се персонализира, съгласно предпочитанията на конкретния клиент. Вие сами избирате как да изглежда екрана на панела, как да са подредени стаите и бутоните за контрол.

 • Повече информация за активните стенни панели ще намерите тук.

 • Информация и примерни екрани от графичния интерфейс на различните, предлагани от нас серии, ще намерите в линковете по-долу:


 • За серия OPTIMA
 • За серия ULTRA
 • За серия PRO

 • Информация за пасивните стенни панели ще намерите тук.


 •    Програмиране на системата

  До началото на този етап, модулите монтирани в дома ви все още не представляват част от една обща система. При програмирането, за всеки модул се задават ред параметри, дефиниращи начина и пътищата, по които той комуникира с останалите модули и с централния контролер на системата. Същевременно в зависимост от конкретното предназначение на модула се въвеждат настройки за начина, по който той ще управлява дадения уред или осветление. За пример - при всяка осветителна линия, в зависимост от типа на използваните лампи и желания ефект от осветлението, индивидуално се настройват горната и долната граница на регулиране, стъпката и скоростта на промяна, наличието на плавен старт и стоп, избират се девиаторните ключове, които могат да управляват дадената линия и др. За осигуряване на оптимална работа, при светодиодните осветления се задават и допълнителни параметри, осигуряващи стабилна работа, без трепкане на светлината и примигвания при включване и изключване на мощни уреди в дома. Аналогични настройки се правят за модулите, контролиращи щори и завеси. За управлението на климатиците се настройват командите за режими и температурен контрол, заложени от техния производител. За всички мултимедийни устройства (телевизори, сателитен приемник, система за озвучаване и др), в зависимост от техните модели се задават конкретни данни за комуникация.


     Персонализация на системата и потребителския интерфейс

  Персонализацията е заключителния етап от изграждането на системата. Тя ще направи вашата система различна от всички останали, ще я адаптира към вашите нужди, стил и начин на живот. В процеса на персонализация, съгласно вашите предпочитания ще бъдат организирани различни сцени на осветление и готови режими на климатизация. За мултимедийните устройства, в интерфейса на преносимите панели ще бъдат изведени и подредени по желания от вас начин всички избрани бутони за контрол. Падащото меню с любими телевизионни канали ще бъде организирано според вашите изисквания. В зависимост от вашите предпочитания ще бъдат зададени всички събития в дома, при които желаете да получавате SMS или Email известие. За уредите, които трябва да бъдат автоматично включвани или изключвани в определени часове и дни на седмицата, ще бъдат организирани съответните таймери. При персонализацията ще се укаже също какви действия да извършва системата при напускане на дома и как да симулира присъствие когато отсъствате за по-дълго време.

  Персонализацията на всяка система се извършва на два етапа:
 • Първоначална персонализация (при изграждане на системата)
 • Допълнителна настройка - след като са изминали няколко седмици от нанасянето ви в дома и вече имате по-ясна представа за това как е по-добре да се организират сцените на осветление и режимите на климатизация, кои от изведените в интерфейса бутони са се оказали излишни и кои е добре да бъдат добавени върху панелите за контрол.