Please select your page

Защита на дома и членовете на семейството

Възможностите за защита и превенция, които нашите системи осигуряват не се свеждат до охрана и пожароизвестяване на дома. Системата може да ви извести за всяко нежелано събитие в дома - повреда на домашния хладилник, фризера, бойлера или друг уред, претоварване на линия над допустимата граница, теч на вода или битова газ, спадане на температурите под нула и опасност от замръзване на тръби, повишено ниво на въглероден окис в жилищните помещения и много други. За всеки от тези случаи системата ще ви даде не само детайлна информация, но и ще предприеме необходимите мерки за предотвратяване на щети в дома.
Друг аспект от защитните функции на системата е защитата на самите обитатели на дома. Тя ще се погрижи децата да не прекаляват със застояването пред екрана на конзолата за игра, ще ви каже къде се намират когато са излезли извън дома, ще се погрижи да ви извести когато някой от по-възрастните хора в дома има проблем. Пълният списък с възможности за мониторинг и оповестяване е ограничен единствено от вашите потребности и въображение.

Какво се случва в детската стая ?

Често не обръщаме внимание колко време прекарват децата ни пред конзолата за игра. Системата може да следи това вместо вас. Просто въведете максимално разрешеното време за игра. Системата ще ви предупреди когато конзолата е включена и когато разрешеното време за игра е изтекло, като същевременно ще ви даде възможност дистанционно да изключите конзолата. При опит за повторно включване, отново ще получите известие.


  • Максимално разрешеното време за игра е настроено на 3 часа.
  • Изминали са 2 часа и 59 минути
  • Времето е изтекло и системата ви изпраща съобщение, като ви дава възможност да изключите конзолата за игра.

Възрастни хора - известие при продължителна липса на движение

Когато в дома ви има възрастни хора, системата може да ви предупреди и в случай, че прекалено дълго време няма движение в обитаваните от тях помещения през активната част на денонощието. Едно телефонно позвъняване за връзка с родителите ви ще помогне да разберете дали всички са добре или има нужда от неотложна помощ. Времевите интервали, в които е активна опцията за оповестяване при липса на движение се дефинират от вас и могат да бъдат променени по всяко време, в случай на отсъствие от дома за по-продължителен период.
За реализиране на тази възможност не е необходимо да бъдат монтирани допълнителни сензори за движение. Контролът може да бъде осъществен и посредством интеграция на съществуващите сензори от системата за охрана на дома. При това, не е необходимо никакво допълнително окабеляване до сензорите на охранителната система.


Геолокализация. Къде са децата?

Благодарение на вградените опции за връзка с GPS централният контролер на вашата система е способен по всяко време да локализира мобилните телефони на вашите деца. Вече не е необходимо да ги проверявате през 10 минути. Системата ще ви даде информация за текущото им местоположение и за маршрута, по който се движат. В случай, че се отдалечат прекалено или навлязат в район, който смятате, че не е подходящ за деца, можете да им се обадите и да ги предупредите.


Известие при повреда на уред

Системата следи консумацията на електроенергия на всеки контролиран уред. При прекъсване на консумацията или продължтелно излизане от зададените за конкретния уред граници, системата ще генерира съобщение за повреда на уреда. Съобщението може да бъде изведено на всеки от активните стенни панели за контрол, а така също да бъде изпратено като Email или SMS известие до вашия мобилен телефон.

В конкретния случай системата ще ви извести, че е нарушена нормалната работа на домашния хладилник или фризера и съществува опасност от размразяване на съхраняваните продукти. Аналогично известие можете да получите в случай на повреда на бойлера, електрическите нагреватели на отоплителните уреди, котела на локалното парно, вентилацията, помпата на поливната система и др. Рязката промяна в консумацията ще ви предупреди и за дефектирали импулсни захранвания на зарядни и захранващи устройства, включени в контактите на дома.


При претоварване на линия

Всяка линия от електрическата инсталация в дома е предвидена за определена максимална консумация. При превишаване на допустимата граница се създават възможности за пожар от силното прегряване на изолацията на проводници, опасността от прегряване на връзки в разклонителни кутии, контакти и разклонители, стапяне на изолацията и възникване на къси съединения в инсталацията. Системата ще ви предупреди своевременно за всяко претоварване на линия и ще ви даде възможност да реагирате преди да се стигне до необратими повреди по ел. инсталацията, свързани с необходимост от подмяна на прегорели кабели, отваряне на стенни разклонителни кутии за възстановяване на прекъснати връзки и подмяна на прегорели контактни клеми. Една инвестиция в сигурността на дома ще ви спести много неприятности и ще предотврати потенциалната опасност от пожар, както и необходимостта от къртене на стени, подмяна на кабели и други ремонти по ел. инсталацията.


При сигнал за наводнение

Сензорите за теч на вода се монтират в най-ниската част на помещенията, в които се използва вода течаща вода. а така също в непосредствена близост до перални и съдомиялни машини. При наличие на парно отопление в дома, такива сензори е желателно да се поставят в близост до разпределителната станция или под котела на локалното парно. При регистриране теч на вода системата незабвано ще ви уведоми както върху стенните панели за контрол, така и с SMS или Email известие до всички членове на семейството. Известието ще посочи точното място, на което е регистриран теча. Същевременно притока на вода в дома ще бъде автоматично спрян до отстраняване на проблема.
При сигнал за изтичане на битова газ

Когато за отопление или готвене в дома се използва битова газ, системата ще ви предложи много възможности за превенция на изтичане на газ и пожар. Сензорите за утечка на газ се монтират в най-ниската част на помещенията, в които се използва битова газ - под кухненските шкафове, в котелното помещение, в разпределителната кутия на газовата инсталация. При регистриране на утечка на газ системата ще реагира моментално като ще спре притока на газ в дома до отстраняване на проблема. Същевременно ще изпрати SMS или Email известие до всички членове на семейството, ще изключи електрозахранването на всички пожароопасни уреди, ще включи вентилацията. Когато сте предупреден за наличието на газ можете да вземете необходимите мерки при прибиране в дома - ще изгасите запалената цигара преди да отворите входната врата, ще отворите прозорците и ще изчакате помещенията да се проветрят. В случай, че изтичането се случи през нощта, системата ще ви уведоми незабавно и едновременно с изключването на притока на газ ще включи всички осветления, маркиращи пътищата за излизане от дома така, че ще можете организирано и без излишна паника да се справите със ситуацията до окончателното отстраняване на проблема.


При сигнал за пожар

Реакцията на системата в случай на сигнал за пожар може да се обезпечи както с използване на независими сензори за пожар, така и с интеграция към вече съществуваща в жилището пожароизвестителна система. При регистриране на дим или висока температура системата ще извърши поредица от действия - ще спре притока на въздух в помещенията като автоматично ще изключи вентилацията и всички климатици. Ще спре електрозахранването на всички пожароопасни уреди - печки, стенни конвектори, контакти. При наличие на газова инсталация в дома, автоматично ще бъде спрян притока на газ. Върху всички стенни панели ще бъде изведено съобщение за пожар, указващо зоната, в която е регистриран сигнала. До всички членове на семейството (независимо дали са в дома или извън него) ще се изпрати SMS или Email известие. Всички осветителни линии в предверие, коридори, стълбища и общи помещения ще бъдат включени, за да се обезпечи лесното напускане на дома.


Системата ще ви предупреди още за ...

На практика ... за всичко. Системите, които изграждаме могат да използват сигнали от различни сензори, да ги извеждат върху екрана на потребителския интерфейс и съответно да ви изпращат известие по избран от вас начин (например SMS или Email), в случай, че някой от наблюдаваните параметри премине зададена граница.
Примерът с аквариума, илюстриран на снимката вляво, показва непрекъснат контрол върху основните параметри на водата в аквариума. По същия начин бихме могли да интегрираме в системата сигнали за различни величини, характеризиращи околната среда - външна и вътрешна температура, влажност на почвата, ниво на вредни емисии във въздуха, ниво на водата в системата за отпадни води и др. При преминаване на зададената граница на кой да е параметър, системата може както да ви извести, така и да изпълни определени действия (да спре притока на вода, да включи вентилацията и т.н.)
Големи са и възможностите за интеграция със системата за охрана, с климатизацията в дома, с пожароизвестяването. При сигнал за пожар системата може да изключи електрозахранването на всички пожароопасни уреди, да спре вентилацията и климатиците в помещенията, да включи всички осветителни линии, маркиращи пътищата за напускане на дома и др.
И не забравяйте - системата има модулна структура и всяка от изброените възможности може да бъде добавена допълнително, по всяко време към вече изградената ви система.